Works   


 BUTTER MATE  |  버터메이트


BUTTER MATE  |  버터메이트

Location:  인천광역시 서구 청라커낼로329번길 11

Working period : 4weeks (4주)
Area: 62m2 (20평)
Involvement: 공간설계 및 시공

 
버터메이트 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-임장

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공