Works   


50 MINUTES A DAY  |  하루50분


50 MINUTES A DAY  |  하루50분 PT&Pilates

Location:  인천광역시 서구 청라라임로 122번길 16-1 1층 101호

Working period : 5weeks (5주)
Area: 125.4m2 (38평)
Involvement: 공간설계 및 시공

 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-임장

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공


works

50 MINUTES A DAY  |  하루50분


50 MINUTES A DAY  |  하루50분 PT&Pilates

Location:  인천광역시 서구 청라라임로 122번길 16-1 1층 101호

Working period : 5weeks (5주)
Area: 125.4m2 (38평)
Involvement: 공간설계 및 시공
하루50분

SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유


*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-임장

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공

ⓒ 2022 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->