Works   


MASTER PC |  마스터피씨


MASTER PC  |  마스터피씨

Location:  인천광역시 연수구 송도동 8-20 송도캐슬센트럴파크 102동 233호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어

 








SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략




*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공







works

MASTER PC  |  마스터피씨


MASTER PC  |  마스터피씨

Location:  인천광역시 연수구 송도동 8-20 송도캐슬센트럴파크 102동 2층 223호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어




마스터피씨





SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략




*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공



ⓒ 2022 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->