Works   


RE BEAUTE' |  르뷰떼 


RE BEAUTE  |  르뷰떼 뷰티샵

Location:  인천광역시 연수구 컨벤시아대로230번길 42 아라플라자 210호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어

 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공works

RE BEAUTE'  |  르뷰떼


RE BEAUTE'  |  르뷰떼

Location:  인천광역시 연수구 컨벤시아대로230번길 42 아라프라자 210호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어
르뷰떼뷰티샵

SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공ⓒ 2022 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->