Works   


CAFE L'ODEUR BE |  카페 로더비 


CAFE L'ODEUR BE  |  카페 로더비

Location:  인천광역시 연수구 인천타워대로 197번길 16, 리치센트럴 157호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어

 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공works

CAFE L'ODEUR BE  |  카페로더비


CAFE L'ODEUR BE  |  카페로더비

Location:  인천광역시 연수구 인천타워대로 197번길 16, 리치센트럴 157호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어
카페로더비

SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공ⓒ 2023 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->