Works   


OWN MINE YOGA |  온마인 요가 


OWN MINE YOGA  |  온마인 요가

Location:  경기도 파주시 동패동 운정3지구 F6-2-3블럭 510호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어

 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공

-마케팅works

OWN MINE YOGA  |  온마인 요가


OWN MINE YOGA  |  온마인 요가

Location:  경기도 파주시 동패동 운정3지구 F6-2-3블럭 510호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어
온마인 요가

SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공ⓒ 2022 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->