Works   


Harborview |  하버뷰 홈인테리어 


Harborview  |  하버뷰 홈인테리어

Location:  인천 연수구 컨벤시아대로 130번길 32 

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어

 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공

-마케팅works

Harborview |  하버뷰 홈인테리어


Harborview   |  하버뷰 홈인테리어

Location:  인천 연수구 컨벤시아대로 130번길 32 송도 하버뷰

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어
하버뷰 홈인테리어

SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공ⓒ 2022 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->