Works   


DaikiWhitewhale |  다이키흰고래


Daiki Whitewhale  |  다이키흰고래

Location:  경기 안산시 단원구 이삭2길 65 1층

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어

 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공

-마케팅works

Daiki whitewhale |  다이키흰고래


Daiki whitewhale  |  다이키흰고래

Location:  경기 안산시 단원구 이삭2길 65 1층 상가

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어
다이키흰고래  일식음식점

SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공ⓒ 2022 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->