Works   


Turnupwaxxing |  털업왁싱 


Turnupwaxxing  |  털업왁싱

Location:  경기 안산시 단원구 예술대학로 17 

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어

 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공

-마케팅works

Turnupwaxxing |  털업왁싱


Turnupwaxxing   |  털업왁싱

Location:  경기 안산시 단원구 광덕대로 206 골든빌 2층 212호

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어
털업왁싱

SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공ⓒ 2022 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->