Works   


XI CREST |  자이크레스트 


XI CREST  |  자이크레스트

Location:  인천시 미추홀구 낙섬동로 134 

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어

 
SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공

-마케팅works

XI CREST |  자이크레스트


XI CREST   |  자이크레스트

Location:  인천시 미추홀구 낙섬동로 134

Working period : weeks (주)
Area: PY (평)
Involvement: 브랜딩 | 인테리어
자이크레스트 홈인테리어

SERVICE  RANGE        

*브랜드&아이덴티티

-아이덴티티

-그래픽디자인

-사진

-브랜드텍스트

-제품매니지먼트

-피드백

-경험 데이터베이스 공유

-sns전략
*공간

-인테리어 디자인

-평면도 설계

-동선설계

-공간스타일링

-판촉물,간판제작

-시공ⓒ 2022 setaconcpet  all rights reserved


Swipe ->